Shinkoku tōba zenkishū (新刻東坡禪喜集)

Su, Shi (蘇式 蘇東坡)

Dongpo shu zhuan - BSB Cod.sin. 211 (東坡書傳)

Su, Shi, 1036-1101 (蘇軾, 1036-1101)

Su Wenzhong gong shi ji (蘇文忠公詩集)

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Pu ban shu lou, CaBVaU

Su Wenzhong gong shi ji (蘇文忠公詩集); 2

Su, Shi, 1036-1101 (蘇軾, 1036-1101)

Zōkan kōsei Ō Jōgen shūchū bunrui Tōba Sensei shi (增刊校正王狀元集註分類東坡先生詩); 1

Su, Shi (蘇軾); Wang, Shipeng; Liu, Chenweng (劉辰翁)

Zōkan kōsei Ō Jōgen shūchū bunrui Tōba Sensei shi (增刊校正王狀元集註分類東坡先生詩); 2

Su, Shi (蘇軾); Wang, Shipeng; Liu, Chenweng (劉辰翁)

Zōkan kōsei Ō Jōgen shūchū bunrui Tōba Sensei shi (增刊校正王狀元集註分類東坡先生詩); 3

Su, Shi (蘇軾); Wang, Shipeng; Liu, Chenweng (劉辰翁)

Dongpo shi lei (東坡事類)

Liang, Tingnan, 1796-1861 (梁廷枬, 1796-1861); Su, Shi

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 1

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 2

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)