Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 8

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 11

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 6

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 13

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 15

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 14

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 2

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 7

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 1

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 20

Ji, Huang (嵇璜)