Kaidatsu-banashi. Zen (海??談話. 全)

Odagiri, Shunkō (小田切春江)

Tsushima-ji meisho zue. Zen (津島路名所図会. 全)

Odagiri, Shunkō (小田切春江)

Owari meisho zue (尾張名所圖會)

Okada, Kei (岡田啓); Noguchi, Michinao (野口道直); Odagiri, Shunkō (小田切春江)