Wen xian tong kao (文獻通考); 1

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Wen xian tong kao (文獻通考); 2

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Wen xian tong kao (文獻通考); 3

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Wen xian tong kao (文獻通考); 4

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Wen xian tong kao (文獻通考); 5

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Wen xian tong kao (文獻通考); 6

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Wen xian tong kao (文獻通考); 7

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Wen xian tong kao (文獻通考); 8

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Wen xian tong kao (文獻通考); 9

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Wen xian tong kao (文獻通考); 10

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)