Liu dao ji (六道集)

Hongzan (弘贊); Hai chuang si, cang ban

Weishan jing ce ju shi ji (溈山警策句釋記)

Weishanlingyou, 771-853 (靈祐, 771-853); Hongzan; Hai chuang si, ke, cang ban; Kaixiong