Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 1

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 8

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 6

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 1

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 5

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 1

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 4

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 9

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Erscheinungszeitraum