Bai hai (稗海); 7

Shang, Jun, Ming (商璿)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 7

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 7

Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢); Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑)

Wen xian tong kao (文獻通考); 7

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 7

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 1

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 2

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Bai hai (稗海); 6

Shang, Jun, Ming (商璿)

Titel

Verlagsort