Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 2

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Qing shi (情史); 2

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 2

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 2

Ma, Junliang (馬俊良)

Xin ke Linchuan Wang Jiefu xian sheng shi wen ji (新刻臨川王介甫先生詩文集); 2

Wang, Anshi, 1021-1086 (王安石, 1021-1086); Li Guangzuo (李光祚)

Hong jian lu (弘簡錄); 2

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

書名

作者 / 編者

出版社