Tie wang shan hu (鉄網珊瑚); 2

Du, Mu, 1459-1525 (都穆)

Qing wen qi meng (清文啟蒙); 2

Shouping (壽平)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 2

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Lü shu tang yi ji (綠墅堂遺集)

Wu, Yuwen, 16. Jh (吳譽聞)

Shi zhu zhai shu hua pu (十竹齋書畫譜)

Hu, Zhengyan, ca. 1582-ca. 1672 (胡正言, ca. 1582-ca. 1672)