Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 2

Qing, Renzong (清仁宗)

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 2

Pu, Songling, 1639-1715 (蒲松齡, 1639-1715)

Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 1

Qing, Renzong (清仁宗)

Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 3

Qing, Renzong (清仁宗)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 2

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Li dai ming ren nian pu (歷代名人年譜)

Wu, Rongguang, 1773-1843 (吳榮光, 1773-1843)