Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 2

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Yue ling cui bian. 2 (月令粹編. 2)

Qin, Jiamo, Qing (秦嘉謨)

Tain zhu shi yi (天主實義)

Li, Madou, 1552-1611 (利瑪竇, 1552-1611)

Su Laoquan xian sheng quan ji (蘇老泉先生全集)

Su, Xun, 1009-1066 (蘇洵, 1009-1066); Shao, Renhong (邵仁泓)

Li dai yan ge biao (歷代沿革表)

Duan, Changji, fl. 1800 (段長基, fl. 1800)

San li bian du (三禮便讀)

Wang, Yiqing (王一清)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 3

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)