Qing shi (情史); 1

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍, 1574-1646)

Qing shi (情史); 2

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍, 1574-1646)

Qing shi (情史); 3

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍, 1574-1646)

Qing shi (情史); 4

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍, 1574-1646)

Qing shi (情史); 1

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Qing shi (情史); 2

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Qing shi (情史); 3

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Xiu xiang Dong Zhou lie guo quan zhi (繡像東周列國全志); 1

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍); Cai, Yuanfang, um 1736-1770 (蔡元放)

Xiu xiang Dong Zhou lie guo quan zhi (繡像東周列國全志); 2

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍); Cai, Yuanfang, um 1736-1770 (蔡元放)