Qian que ju lei shu (潛確居類書); 1

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 2

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 3

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 4

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 5

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 6

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 7

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 8

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Lei xuan zhu shi Luo Cheng quan ji (類選註釋駱丞全集)

Luo, Binwang, um 684 (駱賓王); Gu Congjing (顧從敬); Chen Jiru, 1558-1639 (陳繼儒); Chen Renxi (1579-1634) (陳仁錫)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 1

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Erscheinungszeitraum