Xu Henan tong zhi (續河南通志); 1

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 2

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 3

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)