Zui yue lou shi tie zhu shi wu bian (醉月樓試帖註釋物編)

Liu, Menglian (劉夢蓮)