Gu jin lei zhuan (古今類傳)

Dong, Gushi, Qing (董穀士); Dong, Bingwen (董炳文); Jin, Xiereng (金協仍)