Nanchō chūshin ōrai (南朝太平忠臣往来)

Matsukawa, Hanzan (松川半山)

Saikoku sanjūsansho meisho zue (西國三十三所名所圖會)

Akatsuki, Kanenari (曉鐘成); Matsukawa, Hanzan (松川半山)

Teikin ōrai (庭訓往來)

Matsukawa, Hanzan, Suieidō (松川半山 翠榮堂); Oieryū Kaishōdō (大家流 會章堂)

Higashiyama meishō zue (東山名勝圖會)

Akatsuki, Kanenari (曉鐘成); Kawakita, Mahiko (川喜多真彦); Matsukawa, Hanzan (松川半山)