Jie sha fang sheng wen (戒殺放生文)

Zhuhong, 1535-1615 (?宏, 1535-1615)