Xin yan fang. 1 (信驗方. 1)

Lu, Yinchang (廬蔭長)

Xin yan fang. 2, Xu xin yan fang (信驗方. 2, 續信驗方)

Lu, Yinchang (廬蔭長)