Higashiyama meishō zue (東山名勝圖會)

Akatsuki, Kanenari (曉鐘成); Kawakita, Mahiko (川喜多真彦); Matsukawa, Hanzan (松川半山)