Nanhua zhen jing jie (南華眞經解)

Xuan, Ying, um 1721 (宣穎, um 1721); Wang, Huiji (王晖吉)