Quan Tang shi (全唐詩); 4


Jin dai mi shu (津逮秘書); 7

Mao, Jin (毛晉)

Quan Tang shi (全唐詩); 3


Quan Tang shi (全唐詩); 5


Quan Tang shi (全唐詩); 2


Quan Tang shi hua (全唐詩話)

You, Mao, 1127-1194 (尤袤, 1127-1194); Sun, Tao (孫濤)

Quan Tang shi (全唐詩); 6


Quan Tang shi (全唐詩); 9


Quan Tang shi (全唐詩); 11


Quan Tang shi (全唐詩); 12