Quan Tang shi (全唐詩); 4


Jin dai mi shu (津逮秘書); 7

Mao, Jin (毛晉)

Quan Tang shi (全唐詩); 3


Quan Tang shi (全唐詩); 5


Quan Tang shi (全唐詩); 2


Quan Tang shi (全唐詩); 10


Quan Tang shi (全唐詩); 7


Quan Tang shi (全唐詩); 12


Quan Tang shi (全唐詩); 1


Quan Tang shi (全唐詩); 8