I-sen torai ni tsuki Uraga on-gatame no zu (異船渡来二付浦賀御固之図)

Yamazaki, Yoshishige (山崎美成); Satake, Eikai

Teisei kidan (提醒紀談)

Yamazaki, Yoshishige, Kyūsaku (山崎美成 久作); Satake, Eikai, Aisetsu (佐竹永海 愛雪)