Surimono (摺物)

Katsushika, Hokusai (葛飾北斎)

Denshin gakyō (伝心畫鏡)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Ehon teikin ōrai. Zen (繪本庭訓往来. 全)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Hokusai Onna-imagawa (北齋女今川)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齊)

Wa-Kan ehon sakigake. 1 (和漢絵本魁. 1)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齊)

Hokusai gafu (北齋画譜)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Hokusai soga (北齋麁画)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Denshin kaishu Hokusai manga. 1 (伝神開手北齋漫画. 1)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Hokusai gashiki (北齋画式)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋); Katsushika, Hokuyō (葛飾北洋)

Ehon kobun Kōkyō (画本古文孝経)

Katsushika Hokusai; Takai Ranzan