Shoku Nihongi (續日本紀); 2

Fujiwara, Tsugutada; Sugano, Mamichi (菅野真道)

Shoku Nihongi (續日本紀); 1

Fujiwara, Tsugutada; Sugano, Mamichi (菅野真道)