Yu chu xu zhi. 2 (虞初續志. 2)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Yu chu xu zhi. 3 (虞初續志. 3)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Honchō Kajikō (本朝鍛治考)

Kamata, Gyomyō (鎌田魚妙)

She wen zi jiu (涉聞梓舊); 2

Jiang, Guangxu, 1813-1860 (蔣光煦, 1813-1860)

Yu chu xu zhi. 6 (虞初續志. 6)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Yu chu xu zhi. 1 (虞初續志. 1)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

She wen zi jiu (涉聞梓舊); 1

Jiang, Guangxu, 1813-1860 (蔣光煦, 1813-1860)