Rongo chōkan (論語徵渙)

Nakane, Hōka (中根鳳河)

Queli wen xian kao (闕里文獻考); 1

Kong, Jifen, 1725-1786 (孔繼汾, 1725-1786)

Gui yuan zhi zhi ji (歸元直指集)

Zongben, Song (宗本)

Sorai sensei narubeshi (徂徠先生南留別志)

Ogyū, Sorai (荻生徂徠)

Jin shi lu (金石錄)

Zhao, Mingcheng, 1081-1129 (趙明誠, 1081-1129)

Queli wen xian kao (闕里文獻考); 2

Kong, Jifen, 1725-1786 (孔繼汾, 1725-1786)

Kenchin koutai (兼珍小謠)

Ranko, Jokaishi