Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 1

Qing, Renzong (清仁宗)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 1

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 1

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 1

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Tang lei han (唐類函); 1

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Xin ke Linchuan Wang Jiefu xian sheng shi wen ji (新刻臨川王介甫先生詩文集); 1

Wang, Anshi, 1021-1086 (王安石, 1021-1086); Li Guangzuo (李光祚)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 1

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 1

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Tang lei han (唐類函); 2

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Titel

Autor / Person