Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 3

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Yue ling cui bian. 2 (月令粹編. 2)

Qin, Jiamo, Qing (秦嘉謨)

Su Laoquan xian sheng quan ji (蘇老泉先生全集)

Su, Xun, 1009-1066 (蘇洵, 1009-1066); Shao, Renhong (邵仁泓)

San li bian du (三禮便讀)

Wang, Yiqing (王一清)