Yu hai (玉海); 7

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

A pi da mo da pi po sha lun (阿毗達磨大毗婆沙論)

Xuanzang, ca. 596-664 (玄奘)

Yu hai (玉海); 22

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Qiu xian xi tie (秋閒戲銕)

Yancheng, Ming 1368-1644? (嚴乘); Luo, Gongquan〈Ming 1368-1644?〉 (羅公權)

Shan hai jing (山海經)

Guo, Pu, 276 324 (郭璞)