Huan hai zhi nan wu zhong (宦海指南五種)

Tian Wenjing (田文鏡)

Tong zhi (通志); 7

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Mei shi cong shu (梅氏叢書); 1

Mei, Wending, 1633-1721 (梅文鼎, 1633-1721)