Jigo-shū (自娛集)

Kaibara, Ekiken (貝原益軒)

Sichuan tong zhi (四川通志); 7

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)