Zheng dao mi shu shi qi zhong (証道秘書十七種); 1

Ji, Yizi (濟一子)