Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 7

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 7

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 7

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 7

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 7

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 7

Wan, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 7

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Ru men shi qin (儒門事親)

Zhang, Congzheng, 1156-1228 (張從正); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 9

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Titel