[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 3

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Jia bao quan ji (家寳全集); 3

Shi, Tianji, ca. 1658-nach 1738 (石天基)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 3

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Jin shu ji yao xu ji (金書集要續集)

Chen, Mingdian (陳明典)

Jia bao quan ji (家寳全集); 3

Shi, Chengjin, 17./18. Jh. (石成金); Shi, Huanian ("石崋年)

He fang yi lan (河防一覧); 3

Pan, Jixun, 1521-1595 (潘季馴, 1521-1595); Wang, Yuanming, js 1589 (王元命校訂)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 3

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Shinado no kaze (級長戶風)

Numata, Yukiyoshi (沼田順義)

Qufu xian zhi (曲阜縣志); 3

Pan, Xiang, js 1763 (潘相)

Zi shi jing hua (子史精華); 3

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Title

Author / Person

Place of publication