Sui yuan shi hua quan ji (隨園詩話全集); 3

Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚, 1716-1798)

Quan Shu yi wen zhi (全蜀??文志); 3

Yang, Shen, 1488-1559 (楊慎, 1488-1559)

Zhenyiyi yi shu (珍埶宧遺書); 3

Zhuang, Shuzu, 1750-1816 (莊述祖, 1750-1816)

Zhenyiyi yi shu (珍埶宧遺書); 1

Zhuang, Shuzu, 1750-1816 (莊述祖, 1750-1816)

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 1