Er ru ting qun fang pu (二如亭群芳譜); 3

Wang, Xiangjin, jin shi 1604 (王象晉, jin shi 1604)

Wen xian tong kao (文獻通考); 3

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Tian jiao he ru (天敎合儒)


Ce fu yuan gui (册府元龜); 3

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 3

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 3

Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬); Tao, Cheng, js. 1709 (陶成)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 3

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨)

Title

Author / Person