Dongpo shi lei (東坡事類)

Liang, Tingnan, 1796-1861 (梁廷枬, 1796-1861); Su, Shi

Shan hai jing (山海經)

Guo, Pu, 276-324 (郭璞, 276-324)

Wan shan tong gui ji (萬善同歸集)

Yanshou (延壽); Hai chuang si, cang ban

Shanxi tong zhi (山西通志); 3


Taiping yu lan (太平御覽); 3