Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 3

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙); Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青)