Yu hai (玉海); 9

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Han Wen gong wen chao (韓文公文抄)

Han, Yu, 768-824 (韓愈, 768-824); Mao Kun (茅坤)

Qiu xian xi tie (秋閒戲銕)

Yancheng, Ming 1368-1644? (嚴乘); Luo, Gongquan〈Ming 1368-1644?〉 (羅公權)

Shan hai jing (山海經)

Guo, Pu, 276 324 (郭璞)

Yu hai (玉海); 2

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 23

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)