Ce fu yuan gui (册府元龜); 9

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 9

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 9

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 9

Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢); Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑)

Wu li tong kao (五禮通考); 9

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

Shang yu (上諭)


Wen xian tong kao (文獻通考); 9

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Jin yu tang shi mo (今雨堂詩墨)

Jin, Shen, 1702-1782 (金甡, 1702-1782); Gong, Chunzhai (龔醇齋)

Titel

Autor / Person