Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 7

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 6

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Zeng guang shi lei fu (增廣事類賦)

Hua, Ximin, 1672-? (華希閔, 1672-?)

Su Laoquan xian sheng quan ji (蘇老泉先生全集)

Su, Xun, 1009-1066 (蘇洵, 1009-1066); Shao, Renhong (邵仁泓)

Huang ting jing zhu (黄庭經註)

Shi, Heyang (石和陽); Li, Mingche (李明徹)

Zeng bu wan bao quan shu (增補萬寳全書)

Zhang, Pu d 1602-1641. (張溥); Xiao, Daxun (蕭大勳); Xiao, Sixun (蕭思訓)