Shi fu pian zi lei zhu (詩賦駢字類珠)

Xiao, Huang, Qing (蕭熿)

Jin gang jue yi jie (金剛決疑解)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Li, Fenghao; Hai chuang si, cang ban

Fo shuo yu lan pen jing shu (佛說盂蘭盆經疏)

Zongmi, 780-841 (宗密); Chen, Jiyu (陳寂裕); Bao en chan yuan, cang ban

Ping ding Yue fei ji lüe (平定粤匪紀略)

Du, Wenlan, 1815-1881 (杜文瀾, 1815-1881)

Li dai di li zhi yun bian jin shi (歷代地理志韻編今釋)

Li, Zhaoluo, 1769-1841 (李兆洛, 1769-1841)