Zan ben (讃夲)


Hai guo wen jian lu (海國聞見錄)

Chen, Lunjiong, fl. 1703-1730 (陳倫炯, fl. 1703-1730)

Shan hai jing (山海經)

Guo, Pu, 276-324 (郭璞, 276-324)

Han xue xie sheng (漢學諧聲)

Qi, Xuebiao, 1742-1825 (戚學標, 1742-1825)

Tai'an Xian zhi (泰安縣志)

Jiang Daqing (蔣大慶)