Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Er ru ting qun fang pu (二如亭群芳譜); 2

Wang, Xiangjin, jin shi 1604 (王象晉, jin shi 1604)

Wakan rōeishū (和漢朗詠集)

Fujiwara no Kintō

Kankyo no tomo (閑居友)

Anonym

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 2

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Wu chao ming chen yan xing lu (五朝名臣言行錄); 2

Zhu Xi, 1130-1200 (朱熹)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 2

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 2

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Bai hai (稗海); 2

Shang, Jun, Ming (商璿)

書名

作者 / 編者

出版地