San cai tu hui (三才圖會); 9

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

San cai tu hui (三才圖會); 4

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

San cai tu hui (三才圖會); 15

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)