Jin dai mi shu (津逮秘書); 9

Mao, Jin (毛晉)

Xin Tang shu (新唐書); 2

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Chen shu (陳書)

Yao, Silian, 557-637 (姚思廉); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Xin Tang shu (新唐書); 1

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 14

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 2

Mao, Jin (毛晉)

Wu dai shi (五代史)

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Xu Wudang (徐無黨); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 8

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 9

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 3

Mao, Jin (毛晉)

Erscheinungszeitraum

Titel