Mengzi zhu shu jie jing (孟子註疏解經)

Zhao, Qi, um 201 (趙 岐); Sun, Shi, 962-1033 (孫爽); Liu, Yuanzhen, 1540-1620 (劉元震)

Zhou yi jian yi (周易兼義)

Kong, Yingda, 574-684 (孔穎逹); Wang, Bi, 226-249 (王弼); Lu, Deming, 556 627 (陸德明); Han, Kangbo, ca. 385 (韓康伯); Li, Changchun, 1545 1604 (李長春)

[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)

[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)

Lun yu zhu shu jie jing (論語註疏解經)

Xing, Bing, 932- 1010 (郉昺); He, Yan, ? 249 (何晏); Li, Changchun, 1545 1607 (李長春)