Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 9

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 9

Ji, Huang (嵇璜)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 9

Ma, Junliang (馬俊良)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 9

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 9

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 9

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Zhou yi jian yi (周易兼義)

Wang, Bi (王弼); Kong, Yingda, 574 648 (孔穎達); Han, Kangbo, um 385 (韓康伯)

書名

作者 / 編者

出版社