Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, 1645–1707 (王槩)